Chapter 1. 介绍Amoeba

Table of Contents

Amoeba是什么?
为何要使用Amoeba?
分布式数据库代理的相关概念
Amoeba相关产品及其介绍
Amoeba for MySQL
Amoeba for Aladdin
Amoeba for MongoDB
比较Amoeba及其类似产品
Amoeba for Mysql 与MySQL Proxy比较
Amoeba for mongoDB与mongos比较
Amoeba不能做什么?